11619 - 1.5mm Slow Fill Sniffler Complete

11619 - 1.5mm Slow Fill Sniffler Complete

Regular price $16.65 Sale

Part #: 11619

1.5mm Slow Fill Sniffler Complete

Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__

FDR Part # 11619Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__

Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__

Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__11619_diagram
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__ Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__ Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__
Reference #Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__ Description
FDR Part #
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__1 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__Plastic Barb Fitting for 1/4" Hose (SBF 170) Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__10570 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__2 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__Coupling, 10/32 (SF22) Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__10372
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__3 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__1.5mm Sniffler Nose Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__10373
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__4 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__1.5 mm x 1.8: Sniffler Lance (Sniffler Tube) Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__11618
Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__5 Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__Silicone Plug Ì_Ì_åÈÌ_è Ì__Ì_‰Û__10374